14
Tháng 11

Sự tương tác giữa thể thao - du lịch và vấn đề bảo tồn, phát huy tài nguyên văn hóa

1. Mối quan hệ hai chiều giữa tài nguyên văn hóa và hoạt động du lịch

- Tài nguyên văn hóa là cơ[...]

03
Tháng 11

VỐN VĂN HÓA VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHÚNG CHO NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tóm tắt

“Vốn văn hóa” là khái niệm do Pierre Bourdieu xây dựng và phát triển, được nhiều nhà[...]

08
Tháng 06

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG NGHỆ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG

NGHỆ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

[...]

02
Tháng 05

THÔNG BÁO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA (Lần I - năm 2018)

THÔNG BÁO  CUỘC THI SINH VIÊN  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA (Lần I - năm 2018) 

 

[...]