15
Tháng 07

Một số vấn đề lý luận về Bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa

Di sản văn hóa là yếu tố cốt lõi của văn hóa,[...]

15
Tháng 07

Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn từ góc nhìn xã hội học

Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) là loại hình nghệ thuật sử dụng không gian của các loại[...]

10
Tháng 07

Quản lý thị trường âm nhạc Việt Nam: Mục tiêu và Tiêu chí

Nếu mục tiêu của quản lý kinh tế thường được quy vào những[...]

08
Tháng 07

Truyền thông marketing trong tuyển sinh đại học

Trong một xã hội thay đổi liên tục, với công nghệ và truyền[...]