31
Tháng 07

Chương trình đào tạo các chuyên ngành của Khoa quản lý văn hoá, nghệ thuật

Khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật - Trường Đại học văn hoá TP.HCM hiện nay đang[...]

09
Tháng 04

KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM – ĐIỂM SÁNG TRONG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thành lập năm 1977, “Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật” (QLVH, NT) là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất với tên ban đầu[...]

04
Tháng 04

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

Chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn của Khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật.

Khoa QLVHNT là một trong những Khoa có các học[...]

04
Tháng 04

CHUYÊN NGÀNH: BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

CHUYÊN NGÀNH: BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

 

[...]

04
Tháng 04

CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

[...]

  • 1
  • 2