Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlvhnt@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)35120565

Website: http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn

 

Liên hệ
Với chúng tôi