09
Tháng 04

KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM – ĐIỂM SÁNG TRONG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thành lập năm 1977, “Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật” (QLVH, NT) là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất với tên ban đầu[...]

04
Tháng 04

CHUYÊN NGÀNH: BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

CHUYÊN NGÀNH: BIỂU DIỄN ÂM NHẠC

 

[...]

04
Tháng 04

CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

[...]

04
Tháng 04

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

[...]