08
Tháng 06

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG NGHỆ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG

NGHỆ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

[...]

22
Tháng 04

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Nguyễn Thị Phà Ca

(Bài đã được đăng trên Tạp chí văn hoá nghệ thuật, ISSN 0866-8655, Số 405.[...]

21
Tháng 04
06
Tháng 04

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ VÀ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẬP SAN KHOA HỌC QUỐC TẾ

(Tham luận Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học cho các ngành Văn hóa - Nghệ thuật phía Nam”, tổ chức[...]