TẬP THỂ GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

17
04
'18

TẬP THỂ GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

Thạc sĩ Nguyễn Thị Phà Ca

Thạc sĩ - Đạo diễn Hoàng Duẩn (Huỳnh Công Duẩn)

Thạc sĩ Lê Thị Vương Nguyệt

Thạc sĩ Hoàng Thị Nhung

Tiến sĩ Phạm Phương Thùy

Tiến sĩ Nguyễn Hồ Phong

 

Thạc sĩ Vũ Thị Bích Duyên

 

Thạc sĩ Lâm Thị Hòa

Thạc sĩ Trần Anh Phương

Tiến sĩ Phạm Văn Luân

 

Từ khóa: