DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA

04
04
'18

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

 

 1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa tại Trung tâm Văn hóa quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Dương Thanh Tú. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh , 2015. - 137 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 2. Phát triển bền vững trong hoạt động làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp tại Ninh Thuận: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Quang Thái Quỳnh Truyền. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 127 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 3. Tổ chức và quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đặng Thị Diệu.  - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 146 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 4. Tổ chức sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp năm 2014): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Bùi Bích Hằng.  - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 167 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 5. Lễ hội Điện Trường Bà, Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi  - vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Võ Thị Thảo.  - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 149 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 6. Câu lạc bộ đờn ca tài tử ở tỉnh Bình Dương  - thực trạng và giải pháp phát triển: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Thị Hòe. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 128 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 7. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giai đoạn 2000  - 2014 (trường hợp huyện Đức Hòa  - tỉnh Long An): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Thị Kim Thoa. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 144 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 8. Nâng cao hoạt động marketing nghệ thuật tại Nhà hát Đam San: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Thị Thanh Hòa. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 142 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 9. Quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử  - văn hóa miếu Bà Chúa Xứ núi Sam tại Châu Đốc  - An Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Thị Hoan.  - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 161 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 10. Quản lý thị trường văn hóa trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Văn Minh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 117 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 11. Xây dựng đời sống văn hóa ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trong quá trình đô thị hóa: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Võ Minh Tài. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 196 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 12. Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa  - Điện ảnh tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần, Thị Mỹ Xuân. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 145 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 13. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt: thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Thu. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 138 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 14. Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật nghề vễ tranh kiếng thờ ở thành phố Mỹ Tho: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Đức Minh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 119 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 15. Bảo tồn và phát triển làng nghề dệt chiếu Tà Niên  - Kiên Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Huỳnh Thị Diễm. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 110 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 16. Bảo tồn và phát huy Di tích lịch sử Rừng Sác  - huyện Cần Giờ  - thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thanh Lam. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 131 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 17. Chiến lược phát triển khán giả của sân khấu kịch Hồng Vân, thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2001  - 2014: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Hồ Phong. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 151 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 18. Mô hình trung tâm văn hóa trong quá trình đô thị hóa (nghiên cứu trường hợp Trung tâm Văn hóa Quận 2): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Xuân Vinh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 198 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 19. Phát huy giá trị khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi với việc phát triển du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Minh Đạt. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 164 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 20. Tổ chức hoạt động dịch vụ tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Hồ Minh Thiện. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 137 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 1. Bảo tồn phát huy di sản Lăng mộ và Đền thờ Quận công Nguyễn Huỳnh Đức tại tỉnh Long An: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Hồ Phan Mộng Tuyền. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 120 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 2. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử  - văn hóa trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Vũ Hàn Minh Nhật. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 117 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 3. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của người Xtiêng (nghiên cứu trường hợp người Xtiêng Bù Đek ở Lộc Ninh): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Cao Lương. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 137 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 4. Quản lý nguồn lực Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Thị Tám. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 138 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 5. Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Dương Minh Vĩnh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 153 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 6. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghề rèn truyền thống ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Như Uyên. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 143 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 7. Quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Sĩ Minh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 192 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 8. Nguồn nhân lực các bảo tàng danh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Hoàng Nghị. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 125 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 9. Nhu cầu trò chơi dân gian Việt Nam của học sinh tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh qua khảo sát Trường Tiểu học Trần Bình Trọng  - Quận 5 và Trường Tiểu học Tân Nhựt  - Huyện Bình Chánh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Kim Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 133 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 10. Quản lý hoạt động Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Văn Cư. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 107 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 11. Múa minh họa, phụ họa trong chương trình ca nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Ngọc Hiền. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 115 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 12. Tổ chức đọc cho công nhân các khu công nghiệp thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương dưới góc nhìn quản lý văn hóa: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Bùi Thị Anh Thu. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 110 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 13. Nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm các trung tâm văn hóa quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Thị Minh Tâm. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 157 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 14. Hoạt động tổ chức sự kiện của Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đặng Thị Kiều Giang. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 118 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 15. Phát huy vai trò truyền nghề của nghệ nhân đờn ca tài tử: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Cao Huy Thế. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 217 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 16. Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Văn Khởi. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 113 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 17. Xây dựng lối sống văn hóa cho công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa  - hiện đại hóa (nghiên cứu trường hợp tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Văn Phương. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 160 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 18. Lễ hội dân gian và phát triển du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Văn Thị Diễm Thi. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 164 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 19. Phim quảng cáo thương mại trên kênh truyền hình HTV Co.op  - góc nhìn quản lý văn hóa (khảo sát trong năm 2012): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Văn Tri. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 140 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 20. Phát triển công chúng ở di tích Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại tỉnh An Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Thanh Thảo. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 126 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà Thiếu nhi huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Ngọc Hữu. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 148 tr.: Hình ảnh; 27 cm.

 

 1. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt "Óc Eo Ba Thê" An Giang trong tình hình hiện nay: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Hữu Giềng. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 138 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 2. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Ngọc Thắm. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 108 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 3. Phục dựng lễ hội truyền thống của người Xtiêng ở tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2006  - 2012: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Hữu Hiến. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 147 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 4. Quản lý kịch nói ở thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1997 đến nay: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Huỳnh Công Duẩn. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 161 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 5. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Thị Út. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 136 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 6. Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu tại Tuệ Thành Hội Quán (Thành phố Hồ Chí Minh): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Như Trang. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 127 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 7. Không gian sinh hoạt văn hóa công cộng ở các khu chung cư mới tại Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đinh Anh Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 114 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 8. Quản lý di tích lịch sử  - văn hóa ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Nhất Nam. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 123 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 9. Quản lý chương trình phim truyện truyền hình Việt Nam trên kênh BTV1, Đài Truyền hình Bình Dương (giai đoạn từ năm 2010 đến nay): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phan Thị Phương Thùy. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 158 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 10. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Khu Di tích lịch sử Côn Đảo, giai đoạn 1991  - 2012: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phan Kiều Diễm. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 148 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 11. Phát triển khán giả điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Trần Diệu Linh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 144 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 12. Đổi mới hoạt động trung tâm văn hóa cấp tỉnh  - nghiên cứu trường hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý văn hóa / Dương Thanh Tùng. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 121 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 13. Hoạt động marketing  - nghiên cứu trường hợp phim "Mỹ nhân kế" (tại Công ty cổ phần phim Thiên Ngân): Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý văn hóa / Huỳnh Công Khôi Nguyên. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 141 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 14. Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật tại tỉnh Tiền Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Văn Vũ. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 148 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 15. Quản lý nguồn nhân lực ở Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Tống Thành Danh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 119 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 16. Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Rơ Măm ở Kon Tum trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Thạch Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 138 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 17. Hoạt động marketing của Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Hồng Phúc. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 143 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 18. Quản lý thiết kế và sử dụng biểu trưng Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Tam. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 166 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 19. Làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công dưới góc nhìn quản lý văn hóa: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Thị Thảo. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 117 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 1. Quảng cáo trên kênh truyền hình HTV7, thành phố Hồ Chí Minh  - thực trạng và giải pháp quản lý: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trương Quốc Hùng. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 159 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 2. Đổi mới hoạt động bảo tàng theo hướng xã hội hóa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh  - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến nay: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Kim Phú. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 166 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 3. Ca Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh: quá trình thích ứng và phát triển: Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành: Quản lý Văn hóa / Lê Thị Phương. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 180 tr.: Hình ảnh; 27 cm
 4. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian của người Chơ Ro, tỉnh Đồng Nai: Luận văn tốt nghiệp, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Võ Thị Thu Hạnh. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 172 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 5. Quản lý di tích lịch sử  - văn hóa ở thành phố Đà Nẵng: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Ngô Văn Bảy. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2011. - 145 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 6. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Thị Thu Hiền. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 126 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 7. Quản lý lễ hội truyền thống ở tỉnh Thái Bình từ năm 1986 đến nay: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thanh Bình. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 175 tr.; 27 cm.
 8. Quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở các làng nghề huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Bùi Thị Dung. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 134 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 9. Quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Hùng Phi. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 162 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 10. Quản lý di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò (Quận Hoàn Kiếm  - Thành phố Hà Nội): Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Khánh Hồng. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 124 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 11. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Cầu Giấy  - Thành phố Hà Nội ngày nay: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Thanh Trung. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 164 tr.; 27 cm.
 12. Văn hóa làng xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong công cuộc đổi mới: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Thu Hương. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 144 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 13. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn Thị xã Sầm Sơn: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đàm Thị Thái. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 167 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 14. Quản lý Khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa (Tỉnh Thái Nguyên): Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Thái Hanh. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 188 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 15. Quản lý hoạt động Gallery trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nghiêm Thị Thanh Nhã. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 95 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 16. Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên huyện Từ Liêm, Hà Nội giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đinh Xuân Tùng. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 119 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 17. Lễ hội Ramadan của người Chăm ở An Giang và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Bích Thùy Liên. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 131 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 18. Quản lý di tích lịch sử  - văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội): Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đào Thị Huệ. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 137 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 19. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang lễ của cư dân huyện Lý Nhân  - Hà Nam: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Đại Việt. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 109 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 20. Tổ chức hoạt động giải trí cho thanh niên Thành phố Đà Nẵng: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Hồ Văn Đắc. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 136 tr.; 27 cm.
 1. Quản lý xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Đại An tỉnh Hải Hương: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thu Trang. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 139 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 2. Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nam: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Quốc Hùng. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 199 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 3. Quản lý lễ hội cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hà Tây: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Thị Thanh Quy. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 97 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 4. Quản lý di tích lịch sử  - văn hóa ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Thị Thục. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 141 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 5. Quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lương Thị Nga. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 146 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 6. Quản lý di tích lịch sử  - văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đào Mạnh Huân. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 160 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 7. Quản lý văn hóa quân sự trong hệ thống bảo tàng quân đội: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đào Duy Nam. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 142 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 8. Đội ngũ cán bộ quản lý trong các bảo tàng ở nước ta hiện nay (qua khảo sát hệ thống bảo tàng các tỉnh phía Bắc do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý): Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Phạm Thu Hà. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 112 tr.; 27 cm.
 9. Quản lý phố cổ Hà Nội  - Thực trạng và giải pháp: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đặng Tố Như. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 132 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 10. Quản lý Di tích  - Danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Bùi Thị Giang. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 118 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 11. Xây dựng lối sống văn hóa trong công nhân lao động ở Thủ đô Hà Nội hiện nay: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trần Hồng Hạnh. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 126 tr.; 27 cm.
 12. Quản lý nhà nước về công tác thông tin cổ động ở cơ sở hiện nay  - Thực trạng và giải pháp: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Vũ Phạm Thanh Hương. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 113 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 13. Quản lý nhà nước đối với các hãng phim trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ đổi mới (1986 đến nay): Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Minh Linh. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 103 tr.; 27 cm.
 14. Xây dựng môi trường văn hóa ở huyện Từ Liêm, Hà Nội hiện nay: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Hồng Vân. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 133 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 15. Khai thác và quản lý các chương trình truyền hình nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Ngô Thị Hồng. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 139 tr.; 27 cm.
 16. Quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Trịnh Ngọc Chung. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2008. - 174 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 17. Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ (Thành phố Hà Nội): Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Nguyễn Doãn Văn. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 105 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 18. Quản lý hoạt động của các Trung tâm Văn hóa  - Thể thao cấp quận trên địa bàn Hà Nội: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Đinh Công Tuấn. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 136 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 19. Quản lý xuất bản sách thiếu nhi trong cơ chế thị trường: Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa / Lê Quốc Vũ. - H.: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2009. - 133 tr.: Hình ảnh; 27 cm.
 20. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ: thực trạng và giải pháp: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Văn hóa, chuyên ngành: Quản lý Văn hóa / Quang Văn Phong. - Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh: Đại học Văn hóa Hà Nội, 2005. - 74 tr.; 27 cm.

 

 

 

Từ khóa: