THÔNG TIN CẦN THIẾT, KỊP THỜI DÀNH CHO SINH VIÊN THI VÀ XÉT TUYỂN VÀO KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT 2018

03
05
'18

Những thông tin CẦN THIẾT, KỊP THỜI và BỔ ÍCH cho sinh viên tham gia dự thi và xét tuyển vào các chuyên ngành của Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật năm 2018. 

 

 

 

 

Từ khóa: