LÃNH ĐẠO KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

17
04
'18

LÃNH ĐẠO KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT 

 

 

Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa

Trưởng Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật

Tiến sĩ Vũ Thị Phương - Phó Trưởng Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật

Từ khóa: